Garantii üldtingimused

MÕISTED

  1. Ostja - isik, kellele Müüja müüb seadmeid vastavalt Lepingule;

  2. Leping - Ostja poolt, sh elektrooniliselt, esitatud ja Müüja poolt aktsepteeritud (täidetud) Seadmete tellimus või mõlema poole poolt allkirjastatud seadmete müügileping;

  3. Seadmed - Müüja poolt Ostjale Lepingu alusel müüdavad seadmed, osad, komponendid ja muud kaubad;

  4. Müüja - UAB Kasima, juriidilise isiku kood 302752257, asukoha aadress Mažeikių g. 17A, Telšiai;

  5. Garantiitingimused – käesoleva garantii üldtingimused, sealhulgas selle lisad, mis tahes muudatuste või täiendavate sätetega, mis on konkreetselt lepingus sätestatud või müüja ja ostja vahel kirjalikult kokku lepitud;

  6. Kasutusjuhend – Seadmega kaasas oleva Seadme kasutamise juhend.

 1. GARANTIITINGIMUSTEGA NÕUSTUMINE

  1. Pooltevahelise lepingu sõlmimist või mistahes Seadmete ostmist loetakse Ostja nõusolekuks käesolevate Garantiitingimustega.

  2. Selle garantii tingimused kehtivad kõikidele müüjalt ostetud seadmetele.

 2. ÜLDTINGIMUSED

  1. Müüja poolt müüdud Seadmed ei ole mõeldud kasutamiseks muuks tegevuseks peale Juhendis nimetatu ning Ostja garanteerib, et ei kasuta ega luba teistel seadmeid muul otstarbel kasutada. Kui seda tingimust rikutakse, vabaneb müüja mis tahes vastutusest mis tahes kahju, vigastuse, kulude või saastumise eest. Kahju hüvitab ostja isiklikult.

  2. Seadmete paigaldamisel, hooldamisel ja hooldamisel tuleb järgida rangelt kasutusjuhendit.

  3. See garantii kehtib ainult müüja poolt müüdavatele seadmetele. Garantii kehtib ainult Ostjatele, kes on ostnud Seadmed otse Müüjalt.

  4. See garantii ei kehti:

   1. Unikaalselt või spetsiaalselt Ostja tellimusel valmistatud seadmed;

   2. Seadme looduslikult kuluvad osad ja komponendid;

   3. kasutatud tehnika müüa.

 3. GARANTIID

 

 1. Müüja garanteerib, et Seadmed tarnitakse hea kvaliteediga, ilma defektide või puudusteta, mis piiraksid Seadme sihtotstarbelist kasutamist.

 2. Seadmetele kehtib 12 (kaheteistkümne)kuuline garantii alates Müüja poolt väljastatud KM-arve kuupäevast (mis vastab Kauba Ostjale lähetamise kuupäevale).

 3. Müüja kohustub seadmeid remontima või defektse Seadme või selle osad välja vahetama oma äranägemise järgi.

 4. Ostja peab Müüjat teavitama Seadme puudustest hiljemalt 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arvates puudusest teadasaamisest. Müüja poolt teostatud garantiiremont ei pikenda ega uuenda garantiiaega.

 5. Seadme kvaliteeti puudutavate küsimuste korral peab Ostja võimaldama Müüjal teha Seadmele diagnostika, et tuvastada Seadmel esinevad puudused ja/või puudused. Ostja peab tarnima Seadmed Müüjale ja mitte segama Müüja volitatud isikute poolt teostatavat diagnostikat.

 6. Garantii ei kehti:

  1. Seadmete mis tahes defektid ja/või rikked, mis tulenevad Ostja või kolmandate isikute tegevusest, sealhulgas, kuid mitte ainult, paigaldus, ladustamine, kasutamine, käitamine ja/või hooldus Kasutusjuhendit rikkudes;

  2. Seadmete mis tahes defektid ja/või rikked, mis on tingitud ebaõigest hooldusest, ebaõigest paigaldamisest, hooletusest, loodusõnnetustest, õnnetustest;

  3. Seadmete mis tahes defektidest ja/või tõrgetest, mis tulenevad Seadmete ebaõigest kasutamisest;

  4. Seadmed, mille hooldust ja/või ennetamist ei teostata vastavalt Kasutusjuhendis toodud tingimustele;

  5. Seadmete mis tahes defektid ja/või rikked, mis on tingitud Kasutusjuhendis toodud juhiste rikkumisest;

  6. Ostja või kolmanda isiku poolt parandatud või muudetud seadmed;

  7. Seadmete normaalne kulumine, erosioon ja/või korrosioon;

  8. vääramatu jõu tõttu tekkinud kahjustused või defektid;

  9. seadmete jaoks, mis paigaldavad (ühendavad) Seadmeid.

 7. Garantii ei kata kasutus- ega hooldusmeetmeid, sealhulgas osi, mis võivad tavapärase töö käigus kuluda.

 8. See garantii kaotab kehtivuse, kui ostja ei järgi täpselt kasutusjuhendis sätestatud ennetava hoolduse ajakava.

 

 1. GARANTIIPROTSEDUURID

  1. Pretensioonid tuleb esitada Müüjale nelja 10 (kümne) kalendripäeva jooksul alates puuduse/rikke tuvastamisest.

  2. Nõue tuleb esitada koos järgmise teabega:

   1. PMV arve koopia;

   2. selged fotod ja defekti/vea kirjeldus.

  3. Müüja vaatab iga pretensiooni läbi ja hindab seda nelja 10 (kümne) kalendripäeva jooksul alates vastava pretensiooni saamisest.

  4. Kõik garantiitööd peab tegema Müüja või Müüja volitatud isik ning nendeks töödeks tohib kasutada ainult Müüja originaalvaruosi.

  5. Kõik garantiitöödeks vajalikud varuosad tuleb osta ainult Müüjalt.